บริษัท ยูนิเวอร์แซล ซิสเต็มส์ เทคโนโลยี จำกัด จัดตั้งขึ้นจากการรวมตัวของวิศวกรผู้มีความเชี่ยวชาญในด้านต่างที่และมากไปด้วยประสบการณ์ เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยี เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้า ในด้านการออกแบบระบบติดตั้งระบบคอมพิวเตอร์ (Server), ระบบสื่อสารโทรคมนาคม ระบบสายสัญญาณเครือข่าย (IP Network, LAN, WAN), ระบบรักษาความปลอดภัย (CCTV, Access Control System, Alarm System), การวางโครงสร้างระบบสายสัญญาณเครือข่าย(Fiber Optic, LAN, WIFI) และ ระบบสื่อสารโทรคมนาคมอื่นๆ